УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОВО ДРУЖЕСТВО

ТехноЛогика предлага съвременна комплексна информационна система за управление на бизнес процесите в областта на търговията с природен газ, която се осъществява от газоразпределителните дружества на територията на 173 общини в страната.

Системата е предназначена да подобри значително оперативната ефективност на компаниите за разпределение и снабдяване, съобразена с техните специфични нужди. Това цялостно решение автоматизира всички ключови бизнес процеси в дружеството: от заявления за присъединяване, сключване на договори за снабдяване с природен газ, управление н движението на разходомери, отчитане на потреблението, уеб приложение за инкасатори, фактуриране, плащания, неустойки, управление на вземанията, уведомления за спиране на услугата и много други, така че да се осигури необходимата гъвкавост, рентабилност и пазарна адекватност на компанията спрямо динамичната среда при продажбите на природен газ. Реализирана е онлайн интеграция с EasyPay, ePay, за плащане на фактури от клиентите в реално време, както и обмен на данни с Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС), банки, счетоводна система.

Системата е внедрена успешно и функционира в „Севлиевогаз 2000“ АД, което осигурява природен газ за близо 6500 домакинства, всички обществено-административни сгради в гр. Севлиево и десетки промишлени предприятия в общината.