Защита на личните данни и GDPR

Внедряването на регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни е само първа стъпка от един непрекъснат процес за осигуряване защитата на лични данни на физическите лица. 

При настъпване на неочаквани събития и промени в дейността на вашата компания е  необходимо процесите да бъдат анализирани  отново и адаптирани към текущата среда.

Използването на професионални услуги за GDPR-съвместимост ще ви спести време и ще ограничи риска от нарушаване защитата  на лични данни и налагането на глоби от регулаторните органи.

Услуги за GDPR – съвместимост 

  • Преглед  и анализ на процесите, свързани с обработката на лични данни при настъпили промени 
  • Анализ на ИТ системите и регистрите, в които се съхраняват и обработват лични данни в контекста на нововъведени процеси
  • Изготвяне на технически мерки за защита и сигурност на данните
  • Разработване на кодекси за поведение за членовете на браншови организации
  • Провеждане на обучения за служители

GDPR Compliance Manager

GDPR Compliance Manager е уеб-базирано приложение, специално разработено от ТехноЛогика, за да подпомогне организациите да поддържат своя бизнес в пълно съответствие с Регламента за защита на личните данни. 

Приложението позволява въведените промени в дейността на организацията да бъдат отразяване във всички необходими процедури и процеси. 


GDPR Compliance Manager е особено полезен за длъжностните лица по защита на данните, които трябва да контролират  законосъобразността на обработването на лични данни и да поддържат регистри с дейностите по обработване съгласно изискванията на Регламента.