GDPR Compliance Manager Tool

От 25 май 2018 г. се прилага Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. За средните и големи организации предизвикателството е да индентифицират и прегледат за съответствие с Регламента стотици бизнес процеси, в които се събират, съхраняват и обработват лични данни.

 1. Преглед на процесите и ИТ системите за съответствие с Регламента (GAP анализ).
 2. Дефиниране на несъответствията с Регламента и мерки за постигане на съответствие.
 3. Внедряване на мерките за постигане на съответствие.
 4. Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни съгласно изискванията на чл.30 от Регламента.

GDPR Compliance Manager позволява на Администраторите на лични данни да поддържат следните регистри:

 1. Регистър на бизнес процесите;
 2. Регистър на организационните звена;
 3. Регистър на ИТ системите;
 4. Регистър на третите страни, с които се извършва
  обмен на лични данни;
 5. Регистър на документите;
 6. Регистър на несъответствията;
 7. Регистър на мерките за постигане на съответствие.

GDPR Compliance Manager e изключително гъвкав и дава следните предимства:

Възможност за внедряване на Регламента в няколко юридически лица.

Функционалност за дефиниране от потребителите на собствени групи атрибути, с които да се описва всеки от регистрите спрямо специфичните нужди във всяка организация.

Осигуряване на взаимовръзка между отделните регистри.

Категоризиране на личните данни, които организацията събира и обработва.

Дефиниране и генериране на справки от потребителите. Например: в кои процеси участва дадена ИТ система; в кои процеси използват чувствителни данни; в кои процеси обработването на лични данни се

Управление на правата за достъп на потребителите до съответните регистри и функционалности.