СКЛАДОВЕ ЗА ДАННИ И СИСТЕМИ ЗА БИЗНЕС АНАЛИЗ ( DW & BI )

Ние знаем как от данни да направим информация.

Данните са ценен актив за всяка една организация когато от тях се извлича информация как да се промени бизнеса към по-добро. Със системите за анализ на данни служителите в организацията могат сами да откриват отклонения от нормалното или скрити зависимости. С получените знания за изпълнението на бизнес процесите те могат да вземат решения за ефикасно инвестиране в нови продукти и клиенти.

От 1997 г. създаваме системи за анализи на данни. Трите най-големи банки в България се доверяват на експертите от ТехноЛогика. Ние прилагаме систематичен подход при изграждането и холистично разбиране на процесите и данните в организацията. При тези проекти се насърчава разбирането на данните от бизнес експертите и разработчиците, така че да се създадат оптимални процедури за обработка на данните, а бизнес експертите да вземат решения за подобрение на бизнес процесите или оперативните системи. 

Ежедневно се обработват милиони бизнес операции, които се превръщат значима информация, представена по атрактивен начин или във формален вид. Изготвят се поведенчески анализи, анализи за доходността от продукти или клиенти, подготвя се регулативна, управленска и оперативна отчетност. Предоставят се инструменти на бизнес експертите сами да изследват данните и да ги превръщат в решения. Използват се утвърдени в областта продукти за автоматизация, така че да се гарантира внедряване спрямо корпоративни изисквания и много високо качество. Осигуряват се информационните нужди на всички бизнес звена в организацията и се скъсява времето за изработка на нови справки и отчети.

Компетенции и технологии

В резултат от дългогодишния си опит екипът от специалисти на ТехноЛогика е развил умения да интегрира информация от различни източници, да открива неправилни данни и да структурира информацията по подходящ за анализи начин. 

За успешното внедряване на системи за анализи на данни следваме утвърдени добри практики за проектиране на хранилища за данни и методологии за имплементиране на софтуерни продукти от планирането,  детайлния анализ, дизайн, разработка, тестване до внедряването и поддръжката. В резултат се получават системи, които могат да се надграждат, разширяват и променят.

Като основни технологии за изграждане на  системи за анализи използваме възможностите на: 

Databases – Oracle Database, MS SQL Server

ETL Tools – Oracle Data Integrator, Microsoft SQL Server Integration Services, TL ETL Manager 

Analytical Tools – Oracle Analytic Server, Microsoft SQL Server Analysis Services

Reporting Tools – Oracle BI Publisher, Microsoft SQL Server Reporting Services, TL Reporting Engine