ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

при използването на уеб сайта на „ТехноЛогика“ ЕАД

Дата на последна актуализация: 04.04.2022 г.

1. Основни понятия 

Какво представляват личните данни?

Личните данни са всяка информация за идентифицирано физическо лице или информация, чрез която дадено физическо лице може да бъде идентифицирано.

Какво представлява обработването на лични данни?

Обработване на лични данни е всяка операция, извършвана с Вашите лични данни чрез автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. За нас 

Администратор на лични данни по смисъла на Регламент ЕС 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД) е фирма „ТехноЛогика“ ЕАД, с бизнес адрес: ул. „Червена стена“ 46, София 1421. „ТехноЛогика“ ЕАД обработва лични данни на физически лица в пълно съответствие с ОРЗД, Закона за защита на личните данни и други приложими нормативни актове от националното и европейското законодателство.

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) е единната точка за контакт за всички лица във връзка с упражняването на правата им съгласно тази Политика и приложимото законодателство за защита на личните данни. Определено е длъжностно лице по защита на данните, с което можете да се свържете на телефон 02/91912 или e-mail: dpo@technologica.com 

3. Цели на обработването

При използването на нашия уеб сайт ние, в качеството ни на Администратор, обработваме законосъобразно лични данни в съответствие с чл. 6 от ОРЗД:

 • във връзка с изпълнението на договор или предприемане на стъпки по сключване на договор;
 • спазване на законово задължение на Администратора;
 • обработване за целите на легитимните интереси на администратора;
 • обработване, което се основава на изрично документирано съгласие от лицето.

По-конкретно, целите за обработване на лични данни са следните:

 • Получаване и обработване на запитвания за предоставяне на продукти и услуги от порфтолиото на „ТехноЛогика“ ЕАД;
 • Комуникация с настоящи, потенциални клиенти и партньори чрез уеб страницата и социалните мрежи;
 • Заявяване на интерес за участие в събития и семинари, организирани от ТехноЛогика ЕАД;
 • При кандидатстване за работа в „ТехноЛогика“ ЕАД, провеждане на стажантски програми;
 • Предоставяне на информация на компетентни органи във връзка с изпълнение на законови задължения;
 • Упражняване на права за защита на личните данни и други подобни запитвания;
 • Администриране, поддръжка на уеб сайта, осигуряване на информационна и киберсигурност. 

4. Категории физически лица, за които се обработват лични данни

Категориите физически лица (субекти на данни), за които събираме и обработваме лични данни, са следните:

 • Посетители на уеб сайта, които достъпват и използват предоставените информационни ресурси
 • Лица, които отправят запитвания за продукти и услуги, обучения, участие в събития или семинари, искания за информация, подаване на жалби или сигнали към нас;
 • Лица, които са се абонирали за информационни бюлетини и друга подобна маркетингова или продуктова информация, на основание предоставено съгласие. 
 • Лица, които подават документи за кандидатстване за работа.

5. Категории лични данни, които се събират и обработват

Администраторът спазва принципите за обработване на лични данни, включително изискването за минимизиране на личните данни в съответствие с целите на обработване. 

Категориите лични данни, които се събират и обработват, могат да включват:

 • Идентификационни данни като име, фамилия, телефон, електронна поща, пощенски адрес, длъжност, организация, при осъществяване на контакт с нас;
 • Данни, свързани с кандидатури за работа като име, фамилия, телефон, електронна поща, позиция, за която се кандидатства, информация за образование, предишен опит и други данни, които могат да се съдържат в автобиография или мотивационно писмо;
 • Данни при взаимодействие с нас през социални мрежи като Facebook, LinkedIn.

Администраторът не носи отговорност, ако дадено лице доброволно предостави лични данни, които не са необходими за съответните цели на обработване. Данни, които не са необходимите за целите на обработване, се връщат на лицето или се унищожават. 

6. Срокове за съхранение на личните данни

Администраторът съхранява личните данни за минимално необходимия срок спрямо целите на обработване съгласно утвърдените вътрешни правила и процедури, както и в съответствие със сроковете, определени по закон, когато това е приложимо. 

При процедури по подбор, личните данни на кандидатите се съхраняват за срок не по-дълъг от 6 месеца след приключването на съответната процедура. 

7. Категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни могат да бъдат:

 • Подизпълнители и доставчици на услуги на Администратора
 • Държавни органи във връзка с изпълнение на законови задължение

8. Права при обработването на лични данни

В качеството Ви на субект на данни, можете да упражните следните права:

 • Право на информация – имате право да получите информация относно извършваното обработване на Вашите личните данни;
 • Право на достъп
 • Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас; 
 • Имате право да получите достъп до обработваните лични данни и до детайлната информация относно обработването 
 • Правото на коригиране – Имате право да изисквате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако същите са неточни или непълни;
 • Правото на изтриване – Имате право да изисквате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това;
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни – Имате право да изисквате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това, предвидени в същия;
 • Уведомяване на трети лица – Имате право да изисквате от Нас да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни;
 • Право на преносимост на данните – Имате право да получите личните си данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна.

Правото на преносимост на данните се прилага, когато са изпълнени едновременно следните две условия: 

 • обработването е основано на съгласие или на договорно задължение; и 
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 • Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране – Имате право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), включително профилиране по смисъла на Регламента, което поражда правни последствия за Вас, освен ако не са налице предвидените в Регламента основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита правата и свободите и легитимните Ви интереси. 
 • Право на оттегляне на съгласието за обработване –когато обработването на личните данни се основава единствено на дадено от Вас съгласие, Вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му;
 • Право на възражение – Имате право по всяко време възразите срещу обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, включително срещу профилиране по смисъла на Регламента, което се основава на обществен интерес, упражняване на официални правомощия или на легитимните интереси на Администратора или на трета страна. В тези случаи Ние прекратяваме обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Може да упражните правата си, свързани със защита на личните данни като отправите съответно писмено искане към ДЛЗД– подадено лично от Вас в нашия офис или по електронен път, като за целта същото трябва да е подписано от Вас с валиден квалифициран електронен подпис и да се изпрати до ДЛЗД на адрес dpo@technologica.com.

9. Право на жалба до надзорен орган

Всеки от Вас има право да подаде жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на лични Ви данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни. 

Надзорен орган в Република България е:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/