Обработка на сателитни изображения

Сателитните платформи, регистрират отражението не само във видимия, но и в невидимия за човешкото око спектър. Това ги прави подходящ инструмент за мониторинг на земната повърхност, проследяване на промените на околната среда, което да помогне да се направят точни прогнози и да се предприемат необходимите действия за стимулиране или спиране на определени процеси в обкръжаващия ни свят.  Информацията е ценна за предотвратяване на природни бедствия и спасяване на човешки живот, опазване на критична инфраструктура, наблюдение на стратегически обекти, повишаване на добива в селското стопанство.

Екипът на ТехноЛогика има компетенции в използването на сателитни изображения в различни направления. Нашата уеб-базирана платформа позволява бърза обработка и интеграция на данни от сателитни изображения, които намират широко приложение в земеделието, лесовъдството, енергетиката, борбата с бедствията, управлението на водните басейни, националната сигурност.

Умно земеделие с изкуствен интелект

ТехноЛогика работи и внедрява данни от дистанционни изследвания, които се ползват от земеделските стопани, за да управляват ефективно своите посеви. С помощта на изкуствен интелект, на базата на сателитните снимки, може да определим съвсем точно нуждите от напояване, торене, растителна защита с цел оптимизиране на разходите и постигане на максимален добив.

ТехноЛогика е част от учредения през 2021 г. АгроХъб.БГ, първия български цифров иновационен хъб за земеделие, и неговия проект AgroDigiRise, финансиран по програма „Цифрова Европа“.

Нашият екип разработва Системата за мониторинг на площ (Area Monitoring System – AMS), която ще бъде интегрирана с Интегрираната система за администриране и контролта (ИСАК). Така на базата на данни от сателитната система на Европейския съюз – Sentinel, ще се проверяват за съответствие заявленията на всички бенефициенти за получаване на подпомагане на площ. 

НАШИТЕ ИЗТОЧНИЦИ

Достъпността до сателитни изображения с все по-висока пространствена, времева и спектрална разделителна способност в последните години се увеличава. Ние използваме три източника на данни, които гарантират осигуряването на качествена и прецизна информация.

Програмата „Коперник“ на ЕС

През настоящото десетилетие в Европейския съюз най-интензивно се ползват данни от платформата Sentinel по програмата „Коперник“ на ЕС. Тази платформа създава нови възможности за все по-точно картографиране на земната повърхност с резолюция от 10 x 10 м. Системата предоставя 13 спектрални канала, разположени от видимия до късовълновия инфрачервен диапазон на електромагнитния спектър.

Airbus

ТехноЛогика е златен реселър за България на международната компания Airbus, която предоставя данни с различна пространствена разделителна способност, от висока с – 1,5 м (SPOT), свръхвисока – 0.5 м (Pleiades), и 0,3 м (Pleiades NEO). Сателитите на Airbus имат възможност да заснемат два пъти в денонощие зададена територия на България и благодарение на тяхната изключително висока разделителна способност намират широко приложение в области нуждаещи се от бърза информация и при следене на динамични природни процеси.

Planet

Екипът на ТехноЛогика е официален реселър и на американската компания Planet, която предоставя данни с висока и свръхвисока разделителна способност – Planet Scope (3.4 м) и Skysat (0.50 м). Основно предимство на Planet и конкретно данните от Planet Scope е времевата резолюция – ежедневното заснемане на цялото земно кълбо с 3.4 м. разделителна способност.

„Коперник“

Airbus

Planet

Pix2Logica

Pix2Logica e уеб-базираната софтуерна платформа на ТехноЛогика за бърза обработка и интеграция на данни от сателитни изображения. Платформата дава възможност за провеждане на системен мониторинг на цялата растителна покривка посредством вегетационен индекс, който представлява математическа функция, използваща стойностите на отразената светлина във видимия и невидимия спектър. Индексът е чувствителен към съдържанието на хлорофил, общото количество свежа биомаса и фотосинтетичната активност на посевите.