УПРАВЛЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И КРИЗИ

ТехноЛогика ЕАД специализира в изграждане на решения за управление при бедствия и кризи като основен елемент от  пазарната стратегия на фирмата.  Освен технологични и пазарни компоненти, този тип решения имат изключително важно социално и обществено значение и реално защитават живота и имуществото на  хората. За нас, като социално отговорен бизнес, тези измерения са от най-голямо значение и тежест при определяне на стратегическите приоритети.  

Компетенции и технологии

 • Системи за мониторинг в реално време
 • Решения за управление на екипи и тяхната полева информационна поддръжка
 • ГИС за поддържане на обща оперативна картина
 • Оповестяване 
 • Геобазирани регистри на критичната инфраструктура и силите за реагиране
 • Моделиране на заливни зони и оценка на риска от наводнения
 • Мобилни приложения за оповестяване и информация на населението

Услуги

 • Анализ и специфициране на техническите изисквания
 • Проектиране
 • Разработка 
 • Внедряване 
 • Обучение

Нашите предимства

НАДЕЖДНОСТ

Уникален опит в реализация на информационни системи от този тип. На практика всички реално работещи системи по мониторинг на наводнения в България са реализирани от ТехноЛогика.

икономичност

Никакви комерсиални лицензи, които да обременяват възложителите с бъдещи такси за поддръжка.

отвореност

Достъпен за разширяване и надграждане. Възложителите имат реална възможност   сами да разширяват и оптимизират системата.

ефективност

Изцяло местна поддръжка – независимост по отношение на външни вендори. По-бърза реакция при отстраняване на проблеми

сигурност

Имаме един от най-добрите екипи по киберсигурност в България и предлаганите от нас технологични решения  са защитени по най-добрия възможен начин

устойчивост

Опит в геопространствените технологии – неделима част и изключително важен  компонент на този тип системи;

свързаност

Чрез вградената интеграция с RegiX нашите системи автоматично извличат информация от  регистри на МВР и ДА с цел по-ефективно и бързо управление на  кризисната ситуация.

Продукти и решения

Информационна система за управление на кризи – Мониторинг на наводнения

Информационна система за управление на води

Регистри на критичната инфраструктура и силите за реагиране

Интегрираната информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ) сработи отлично. Това е причината да няма жертви на територията на община Бургас по време на наводненията през октомври 2017 г. Ако ИСУВ беше инсталиран и на територията на съседните общини, човешките жертви щяха да бъдат по-малко. Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона.

Димитър Николов

Кмет на община Бургас