Решения за сигурност

За сигурността на личността, организацията или обществото трябва да се работи холистично. Една система е толкова сигурна толкова, колкото висока е сигурността на най-слабо защитеното й звено, а рисковете нарастват с увеличаване на комплексността. Опитът и експертния екип, които ТехноЛогика притежава, ни позволяват да консултираме клиентите си за най-полезния и най-ефективния начин за минимизиране на потенциалните рискове и противопоставяне на заплахите. Считаме, че проактивната работа и непрекъснатата подготовка са най-добрите гаранти за сигурността.

TехноЛогика непрекъснато развива екипа и компетенциите си и обогатява портфолиото от решения за сигурност. Първата основна област е разработката и предлагането на продукти и услуги насочени към физическата сигурност – управление на кризи, технологично и техническо подпомагане на процесите на вземане на решение, събиране и анализ на големи обеми от данни. Втората област е информационно-комуникационната сфера – опазване на работоспособността, сигурността и конфиденциалността на информацията и информационните и комуникационните ресурси.

Компетенции и технологии

Ключовите компоненти на всяко едно решение за сигурност са техническите решения, технологията на работа и човешкият ресурс. 

ТехноЛогика предлага следните услуги:

 • Анализ на потребностите и възможностите за подобряване на сигурността
 • Анализ и оценка на сигурността на съществуващи системи, архитектури и организации
 • Дизайн на системи, свързани със сигурността 
 • Изграждане на специфични за клиента ключови компоненти или цялостни системи за сигурност
 • Пазарни проучвания и определяне на най-ефективни за клиента решения за сигурност в съответствие с дефинираните задачи и финансова рамка 
 • Доставка, инсталиране, интегриране и поддръжка на решения за сигурност
 • Разследване на инциденти или проява на слабости в работата на системи за сигурност
 • Обучения 
 • Обучение и подготовка на екипи за изпълнение на задачи, свързани със сигурността
3D rendering. Abstract background concept of cyber security and attack, system crash.

ТехноЛогика има доказани компетенции в областта на:

 • Решения и услуги за киберсигурност;
 • Решения и услуги за криптографска защита на чувствителна информация, включително и такава класифицирана като държавна тайна;
 • Решения за управление при кризи от природен или техногенен характер;
 • Решения за командване и управление на сили и средства както за военни конфликти, така и при различни от война мисии;
 • Специфични решения в областта на ядрената, радиационната, химическата и биологическата безопасност и защита.

Нашите предимства

СИГУРНОСТ В ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН цикъл на ис

Екипът има опит в тестването и откриването на уязвимости във всяка една фаза от жизнения цикъл на ИС.

Познаване на множество области и регулации

Прилагане на нормативните уредби и международни стандарти, и изисквания в областта на киберсигурността. 

Подходящи продукти и технологии

Използване на MITRE ATT&CK, OWASP, OSSTMM, SOAR, SIEM, PAM, DLP, NGF, WAF, NAC, Security Audit и други решения.

опит в интеграция

Ние предоставяме инструментите, техниките и съветите за проектиране на успешна, интегрирана система за сигурност, която предвижда бъдещи проблеми. Искаме нашите клиенти да разберат, че уязвимостите от миналото не трябва да компрометират мрежите на бъдещето.

опит в ис с критична мисия

Отделът има натрупан опит в извършване на одит и проверка на информационната сигурност на критични информационни инфраструктури, чрез контролирани опити за проникване, с използване на международно приети методологии и стандарти за критични информационни мрежи и системи.

Архитектури и технологии

Предоставяните решения за сигурност са съобразени със следните стандарти, архитектури и технологии: ISO/IEC 27001, Open Security Architecture (OSA), Open Enterprise Security Architecture (O-ESA), EnterpriOpen Security Architecture, TLS/IPsec, COBIT framework, NIST Cybersecurity Framework, NIST SP 800-171, NIST SP 800-53, HITRUST Common Security Framework, CIS Controls.