Решения за сигурност

За сигурността на личността, организацията или обществото трябва да се работи холистично. Една система е толкова сигурна толкова, колкото висока е сигурността на най-слабо защитеното й звено, а рисковете нарастват с увеличаване на комплексността. Опитът и експертния екип, които ТехноЛогика притежава, ни позволяват да консултираме клиентите си за най-полезния и най-ефективния начин за минимизиране на потенциалните рискове и противопоставяне на заплахите. Считаме, че проактивната работа и непрекъснатата подготовка са най-добрите гаранти за сигурността.

TехноЛогика непрекъснато развива екипа и компетенциите си и обогатява портфолиото от решения за сигурност. Първата основна област е разработката и предлагането на продукти и услуги насочени към физическата сигурност – управление на кризи, технологично и техническо подпомагане на процесите на вземане на решение, събиране и анализ на големи обеми от данни. Втората област е информационно-комуникационната сфера – опазване на работоспособността, сигурността и конфиденциалността на информацията и информационните и комуникационните ресурси.

Компетенции и технологии

Ключовите компоненти на всяко едно решение за сигурност са техническите решения, технологията на работа и човешкият ресурс. 

ТехноЛогика предлага следните услуги:

 • Анализ на потребностите и възможностите за подобряване на сигурността
 • Анализ и оценка на сигурността на съществуващи системи, архитектури и организации
 • Дизайн на системи, свързани със сигурността 
 • Изграждане на специфични за клиента ключови компоненти или цялостни системи за сигурност
 • Пазарни проучвания и определяне на най-ефективни за клиента решения за сигурност в съответствие с дефинираните задачи и финансова рамка 
 • Доставка, инсталиране, интегриране и поддръжка на решения за сигурност
 • Разследване на инциденти или проява на слабости в работата на системи за сигурност
 • Обучения 
 • Обучение и подготовка на екипи за изпълнение на задачи, свързани със сигурността

ТехноЛогика има доказани компетенции в областта на:

 • Решения и услуги за киберсигурност;
 • Решения и услуги за криптографска защита на чувствителна информация, включително и такава класифицирана като държавна тайна;
 • Решения за управление при кризи от природен или техногенен характер;
 • Решения за командване и управление на сили и средства както за военни конфликти, така и при различни от война мисии;
 • Специфични решения в областта на ядрената, радиационната, химическата и биологическата безопасност и защита.

Нашите предимства

СИГУРНОСТ В ЦЕЛИЯ ЖИЗНЕН цикъл на ис

Екипът има опит в тестването и откриването на уязвимости във всяка една фаза от жизнения цикъл на ИС.

Познаване на множество области и регулации

Прилагане на нормативните уредби и международни стандарти, и изисквания в областта на киберсигурността. 

Подходящи продукти и технологии

Използване на MITRE ATT&CK, OWASP, OSSTMM, SOAR, SIEM, PAM, DLP, NGF, WAF, NAC, Security Audit и други решения.

опит в интеграция

Ние предоставяме инструментите, техниките и съветите за проектиране на успешна, интегрирана система за сигурност, която предвижда бъдещи проблеми. Искаме нашите клиенти да разберат, че уязвимостите от миналото не трябва да компрометират мрежите на бъдещето.

опит в ис с критична мисия

Отделът има натрупан опит в извършване на одит и проверка на информационната сигурност на критични информационни инфраструктури, чрез контролирани опити за проникване, с използване на международно приети методологии и стандарти за критични информационни мрежи и системи.

Архитектури и технологии

Предоставяните решения за сигурност са съобразени със следните стандарти, архитектури и технологии: ISO/IEC 27001, Open Security Architecture (OSA), Open Enterprise Security Architecture (O-ESA), EnterpriOpen Security Architecture, TLS/IPsec, COBIT framework, NIST Cybersecurity Framework, NIST SP 800-171, NIST SP 800-53, HITRUST Common Security Framework, CIS Controls.

Центърът за върхови постижения на НАТО за съвместна киберотбрана би искал да благодари на ТехноЛогика ЕАД за отличното сътрудничество по проекта Locked Shields. Освен това бихме искали да изразим искрената си благодарност на Димитър Радев за ценния му принос към разработването на Locked Shields и за ръководството на екипа на Microsoft, който направи Locked Shields толкова успешен.

Март Ноорма

Директор на Центъра за върхови постижения на НАТО за съвместна киберотбрана (CCDCOE)