Разработка На Софтуер

Основната дейност на направление „Разработка на софтуер“ е създаване на цялостни информационни системи за дигитализация на бизнеса. Гордеем се с нашия сплотен екип от млади и опитни специалисти, които създават софтуерни системи по поръчка и собствени продукти. Повече от 25 години успешно разработваме и внедряваме работещи системи, които постигат целите на клиента. Нашите приоритети са технологичното развитие на екипа и ефективното управление на проектите с утвърдени процеси на работа, следващи световните тенденции за разработка на софтуер. 

Компетенции и технологии

Екипът за софтуерни разработки на ТехноЛогика е един от най-големите и опитни в България. Решенията, които изграждаме, са базирани на утвърдени световни стандарти и технологии. 

Сред основните инструменти, продукти и технологии, с които екипът на компанията работи и има сериозна професионална експертиза, са:

 • Database: Oracle, MS SQL Server, PostgreSQL;
 • Design: Oracle SQL Data Modeler, ERWIN, Enterprise Architect;
 • Development:
  • Java: Swing, JavaFX, Hibernate and related, J2EE/RS Jersey, Spring, JAXB, Metro and related, Java WEB Start, Servlet, JSP and related, Jasper;
  • .Net : WPF, ASP.NET MVC, .NET Core, EntityFramework, LINQ, WCF, WebAPI;
  •  Web SPA applications: Angular, React, Vue, Node.js and related.
 • DevOps: Microsoft Azure DevOps, Jenkins, Nexus, Trac, Git, SVN, Maven, Parasoft Jtest;
 • Oracle: XDB, APEX, Oracle Analytic Server, Oracle Data Integrator, Oracle Spatial;
 • MS SQL Server : Integration Services, Reporting Services, Analysis Services, PowerBI;
 • Mobile : MAUI, React Native, Xamarin;
 • GIS : Intergraph, ESRI, Luciad, GeoServer, QGIS, INSPIRE;
 • SOA: Software AG webMethods.

КАКВИ СИСТЕМИ СЪЗДАВАМЕ

Дигитализация на бизнеса

ТехноЛогика има повече от 25 годишен опит в проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на разнообразни информационни системи – от приложения, които обслужват критични международни проекти, до локални корпоративни решения. Част от разработените от ТехноЛогика информационни системи са свързани с изисквания на НАТО или ЕС към България и са преминали през съответната сертификация. Много от проектите са финансирани от фондове на Европейския съюз, Световната банка или американското правителство.

Гeографски информационни системи ( GIS )

ТехноЛогика има над 20 г. опит в проектиране, разработване и поддръжка на географски информационни системи (ГИС) и десетки успешно реализирани проекти в тази специфична област на информационните технологии. Нашите ГИС експерти са участвали във внедряването на многообразни по тип и предназначение специализирани решения за различни сектори на държавната администрация и бизнеса, с използване на различни платформи и технологии. Имаме разработен и собствен многофункционален ГИС продукт – TechnoLogica Internet Map Server (TIMS).

Обработка на сателитни изображения

Екипът на ТехноЛогика има компетенции в сферата на обработка на сателитни изображения в различни направления. Сензорите, качени на оптичните сателитни платформи, регистрират отражението не само във видимия спектър на светлината, но и в невидимия. Това ги прави чудесен инструмент за мониторинг на земната повърхност, проследяване на промените следствие на различни природни процеси и анализ на компонентите на околната среда с цел нейното опазване.

Складове за данни и системи за бизнес анализ (DW & BI)

Ние знаем как от данни да направим информация.

Данните са ценен актив за всяка една организация когато от тях се извлича информация как да се промени бизнеса към по-добро. Със системите за анализ на данни служителите в организацията могат сами да откриват отклонения от нормалното или скрити зависимости. С получените знания за изпълнението на бизнес процесите те могат да вземат решения за ефикасно инвестиране в нови продукти и клиенти.

Дигитализация на бизнеса

Гeографски информационни системи

Обработка на сателитни изображения

Складове за данни

Нaшите предимства

ОПИТ

Опитът в разработката на комплексни информационни системи е натрупан от 1994 г. до днес, като всяка година ние завършваме между шест и осем големи информационни системи от корпоративен и национален мащаб. 

ПОСВЕТЕНОСТ

Обвързаността с иновациите, опитът на ТехноЛогика с високите технологии и посветеността към успеха на проекта утвърждават позицията ни на предпочитан партньор за софтуерни разработки

КАЧЕСТВО

Високо качество и работещи системи са нашето призвание. Доказателство за това е многократното възлагане на нови проекти от удовлетворени клиенти – банки и финансови институции, държавни институции, търговски дружества

ЕКИП

Екипите на компанията имат богат опит и експертиза в изграждането на цялостни информационни системи от различен характер – OLTP, DataWarehouse&BI, GIS. Голяма част от екипа са сертифицирани Oracle и Microsoft професионалисти.

ГЪВКАВОСТ

Целите и бизнес процесите на клиента са водещи създаването на информационни системи по поръчка и при управлението на проектите. В процеса на разработка е възможно създаване на смесени екипи с клиента и предаване на технологично ноу-хау

ПОДДРЪЖКА

Системите, които разработваме, имат дълъг живот на експлоатация и развитие – някои повече от 20 г. Правим регулярна профилактика, управляваме промените и версиите , актуализираме съпътстващата документация, провеждаме опресняващи обучения, създаваме видео уроци.

Телекомуникации и ютилити

Компаниите в този сектор се доверяват на нашите решения за управление на човешките
ресурси и на бизнес процеси.

Публичен сектор

ТехноЛогика е била винаги доверен партньор на изпълнителната власт в политиката по
въвеждане и разширяване на електронното управление.

Финансов сектор

От създаването си ТехноЛогика е доверен партньор в банковия сектор, както на
Българската народна банка, така и на 80 на сто от търговските банки.

Промишленост

Помагаме на българските предприятия да се възползват от предимствата на новите
технологии достатъчно навреме, за да получат предимство пред конкурентите си.

Ритейл компании

ТехноЛогика предлага работещи решения за технологична трансформация на сектора.

Телекомуникации

Публичен сектор

Финансов сектор

Промишленост

Ритейл компании

Работим с ТехноЛогика от началото на 2021 г. Избрахме я за партньор за изграждането на нова система за управление на бизнес процесите. Винаги сме срещали разбиране, намерихме решение на нашите проблеми. Фактурирането досега при нас продължаваше по 12-14 часа, сега отнема само 2 часа: новата система е в пъти по-ефективна от старата.

Николай Апостолов

Изпълнителен директор на „Севлиевогаз 2000“

Благодарим на вас, създателите на Централния регистър на особените залози, които през изминалите 25 години бяхте отдадени на общата ни кауза и сега, въпреки всички трудности, продължавате да сте до нас. Вие сте нашата надеждна ИТ подкрепа и имате специално място в сърцата ни.

Наташа Босева

Директор, Централен регистър на особените залози

Благодаря на „ТехноЛогика“ за работата по Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“. Хората от екипа бяха изключително отзивчиви и отговаряха на всички нови изисквания, които поставяхме, дори да не бяха в първоначалното задание.

Михаил Алексов

Председател на Районния съд – Перник

Интегрираната информационна система за управление на водите и риска от наводнения на територията на община Бургас (ИСУВ) сработи отлично. Това е причината да няма жертви на територията на община Бургас по време на наводненията през октомври 2017 г. Ако ИСУВ беше инсталиран и на територията на съседните общини, човешките жертви щяха да бъдат по-малко. Системата ни даде час и половина по-ранна информация, с което дежурните екипи успяха да изведат навреме хората от рисковата зона.

Димитър Николов

Кмет на община Бургас