Използване НА САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ за мониторинг и анализ

Екипът на ТехноЛогика има компетенции в сферата на обработка на сателитни изображения в различни направления. Сензорите, качени на оптичните сателитни платформи, регистрират отражението не само във видимия спектър на светлината, но и в невидимия. Това ги прави чудесен инструмент за мониторинг на земната повърхност, проследяване на промените следствие на различни природни процеси и анализ на компонентите на околната среда с цел нейното опазване. 

Използваме данни основно от сателитите Sentinel по програмата Copernicus на ЕС, но имаме опит и в обработката на данни от други доставчици с различни пространствена и спектрална разделителна способност. 

Предлагаме  решения и услуги на базата на анализи на сателитни изображения за отделни сектори като: 

Прецизно земеделие

Най-полезен за провеждането на мониторинг на растителността е близкият инфрачервен спектър, тъй като е чувствителен към свежата биомаса и активната фотосинтетична радиация. Тази област е силно чувствителна към отражението на здравите и стресираните растения и превръща изображенията от обикновени снимки на земната повърхност в мощен инструмент за: 

 • анализ състоянието на земеделските култури на базата на индекс за жизненост;
 • анализ на времеви серии от сателитни снимки;
 • анализ на базата на информация от предишни сезони за продуктивни и непродуктивни зони в рамките на парцел;
 • предварителна оценка за качеството на парцел при аренда и/или закупуване;

Горско стопанство

 • оценка на горски територии на базата на индекс за жизненост на гората;
 • установяване на потенциални заболели зони;
 • установяване на сечища;
 • провеждане на контрол на горските стопанства и тяхната дейност;
 • оценка на промените в рамките на годината или в рамките на няколко години;

Граничен контрол и национална сигурност

 • постоянен дистанционен контрол на всеки 5-10 дни в погранични територии;
 • установяване на зони с интензивни промени в близост до границата в рамките на предварително зададен буфер на интерес;
 • наблюдение на обекти и установяване на тяхното състояние или движение;
 • предварителен анализ на определена територия;
 • исторически анализ на дадена територия до 5 назад във времето

Мониторинг на водни
басейни – язовири, реки, морета и океани

 • постоянен дистанционен контрол на всеки 5-10 дни на ключови язовири;
 • определяне на водната площ на водоемите;
 • автоматично известяване при установяване на рязка промяна на водната площ;
 • сравняване на язовири в рамките на една или няколко години
 •  Изследване наличието на водорасли и фитопланктон чрез засичането на хлорофилното съдържание по черноморското крайбрежие; 
 • Установяване на замърсяванията и тяхната сезонност в течение на годината;
 • Определяне на интензивността на замърсяването и локациите на наслояване по крайбрежието;

Енергийна инфраструктура 

 • дистанционен контрол на ключовата енергийна инфраструктура;
 • установяване на промените в близост до основната енергийна инфраструктура;
 • провеждане на мониторинг на просеките;
 • определяне на потенциално засегнати обекти;