ТехноЛогика изгражда модерно решение за управление на българските пристанища

Реализацията на проект „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура“ е част от изпълнението на Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт 2006 – 2015 г., чрез модернизация и развитие, в съответствие с принципите на пазарната икономика на Европейския съюз. Бенефициент е ДП „Пристанищна инфраструктура”, а изпълнител – консорциум „Геопорт” с водещ партньор ТехноЛогика и включващ „Интерграф Италия” и „Геотехинженеринг“.

ТехноЛогика е един от основните разработчици и внедрители на ГИС решения в България още от 1993 г. За да осигури необходимите специфични функционалности за всеки клиент, компанията инвестира в собствени разработки и развива компетенции в три различни ГИС платформи – Intergraph, ESRI, Luciad. За нуждите на конкретния проект за технологичен партньор е избран Intergraph  Inc. (www.intergraph.com) – водещ световен доставчик на ГИС софтуерни продукти с изключителен опит в областта на управление на инженерна инфраструктура. Сред клиентите на Интерграф Италия са италианската железопътна мрежа, държавните железници на Италия и най-големите телекомуникационни компании в страната, които управляват своите активи и инфраструктура с решенията на компанията. Гeотехинженеринг ЕООД е фирма със солиден опит в изготвянето на специализирани карти на инфраструктурни обекти, кадастрални планове и карти, натрупан в проекти с национално значение.

Представяният проект е изключително сложен и комплексен и включва многообразие от дейности и процеси. В рамките му се решават редица задачи като: събиране на данни, управление на различни видове активи, реинженеринг на бизнес процеси, изграждане на информационна система и др., които изискват използването и познаването на множество технологии и методологии.

„ Този проект ни дава възможност да докажем, че непрекъснатите инвестиции, които правим  в усвояването на различни технологии и продукти, гарантират на клиента оптимално и съобразено с неговите специфики решение.“ , Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика.

Основните предизвикателства при реализацията на ГИС за пристанищната инфраструктура са:

 • да се осигури надеждна информация при сключване на дългосрочни договори за финансиране, отдаване под наем и поддържане на инфраструктурата;
 • да се създаде решение за ефективно управление и поддръжка на дълготрайните материални активи
 • да се осигури бърз достъп до данни и техническа документация за управляваната инфраструктура;
 • да се подобри съвместната работа на специализираните администрации, отговорни за управлението на транспортната инфраструктура.

За да посрещне тези предизвикателства консорциум „Геопорт” ще разработи:

 • модерно решение с централизирана архитектура, което позволява едновременната работа на голям брой специалисти и оптимално управление на работните процеси;
 • пространствена база данни и необходимата функционалност за поддържане на информация за многообразието от инфраструктурни обекти, стопанисвани от ДППИ;
 • информационна система изцяло съобразена със съвременните тенденции за отворена и скалируема архитектура, която осигурява работа с възможно най-широк набор източници на данни и външни системи, за да се поддържа винаги актуална информацията;
 • икономически ефективно решение, което дава достъп на неограничен брой клиенти до информационните масиви и функционалните възможности на системата, единствено чрез стандартен интернет браузър, без да е необходимо използването на специализирани и скъпи ГИС или други продукти.

Внедряването на географска информационна система за управление на пристанищна инфраструктура ще подпомогне и оптимизира работата на ДППИ в много аспекти:

 • ефективно управление и поддръжка на дълготрайните материални активи, което ще намали разходите;
 • повишена производителност на труда;
 • подобрена работна среда и ефективна работа на специалистите на предприятието;
 • създаване на предпоставки за взаимноизгодни  за публично – частно партньорство;
 • подобрена координация между МТИТС, ръководството на предприятието и неговите подразделения;
 • интегрирано управление на пристанищната инфраструктура.