„ТехноЛогика“ ЕАД изпълни успешно проект № BG16RFOP002-2.001-1289

„ТехноЛогика“ ЕАД изпълни успешно проект с номер и наименование BG16RFOP002-2.001-1289 „ТехноЛогика“ ЕАД – технологичен лидер в предлагането на облачни услуги за управление на човешките ресурси“ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Реализацията му бе възможна благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет. Общата стойност на проекта е 703 050,00 лв., от които 358 555,50 лв. европейско и 63 274,50 лв. национално съфинансиране. Останалите 40 % от общите разходи по проекта бяха осигурени от „ТехноЛогика“ ЕАД.

„ТехноЛогика“ ЕАД развива комплексна дейност в сферата на информационните технологии от 1990 г. насам – внедряване на информационни системи, разработка на софтуер, консултантски услуги и специализирано обучение. Компанията има офиси в гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Бургас, Република Македония и Сърбия, а екипът й наброява повече от 200 специалисти в различни области в т.ч. експерти с най-високи степени на сертификация като Oracle Master и др. Компанията развива целенасочена иновативна дейност – усвоява, адаптира, доразвива нови информационни технологии и създава технологични средства. Продуктовият портфейл включва редица софтуерни решения за управление на бизнес процесите, като системата за управление на човешките ресурси (УЧР) HeRMeS се развива като основна бизнес линия на „ТехноЛогика“ ЕАД.

Динамичното развитие на ИТ технологиите и постоянните иновации в софтуерните разработки на световно ниво налагат регулярни инвестиционни дейности, насочени към подобряване на производствените процеси, капацитета за предлагане на продукти и услуги, и експортния потенциал на компаниите с цел запазване на конкурентните им предимства на национално и международно ниво. Настоящият проект бе следваща крачка в развитието на компанията и включвайки закупуване на ново, високотехнологично софтуерно и хардуерно оборудване. Успешната му реализация помогна на компанията да разшири производствения си капацитет, да подобри качеството и да оптимизира производствените процеси.

По проекта бяха доставени и въведени в експлоатация шаси със 5 броя сървъри (Блейд център), дисков масив; мрежово оборудване; оборудване за непрекъсваемо токозахранване; софтуерен пакет за автоматизирано тестване; софтуерен пакет за подпомагане разработването на специализирани справки и отчети и софтуерен пакет за усъвършенстване на комуникацията с потребителите.

С въвеждането в експлоатация на описаното хардуерно и софтуерно оборудване са постигнати следните цели:
• По-висока производителност в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;
• Намаляване на производствените разходи и повишаване на добавената стойност в крайния продукт;
• Оптимизиране на времето за усъвършенстване на процедурите за обновяване и развитие на системата за управление на човешките ресурси HeRMeS;
• Постигане на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене;
• Създаване на технологична възможност за предлагане само на отделни процеси и процедури на системата за УЧР HeRMeS от даден клиент – навлизане в нова пазарна ниша на МСП в България и чужбина;
• Създаване на технологична възможност за предлагане на системата за УЧР HeRMeS като облачна услуга.

Новото оборудване ще окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори, обуславящи конкурентоспособността на бенефициента, като ниво на материално-техническата база, оптимизация на ресурсното обезпечаване, ефективност на производството и качество на предлаганите услуги.

      –––––––––––––––––– www.eufunds.bg–––––––––––––––––-

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ТехноЛогика“ ЕАД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.