Проект „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

На 5-ти февруари се проведе първият тематичен семинар по проект „Създаване на устойчив механизъм за непрекъсната адаптация на учебните планове и програми към реалните потребности на пазара на труда в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“.

В него  участваха на експерти от организациите партньори и преподаватели от факултета. Основният фокус на семинара бяха данните от изследването на потребности от компетенции, въз основа на проучване мнението на работодатели, възпитаници и студенти на Стопанския факултет.

Проектът се финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси“  – схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001- 3.1.07 Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда.

Партньори са: СУ „СВ. Климент Охридски“; БСК; УниКредит Булбанк АД; ТСС ООД; ТехноЛогика ЕАД; Карго-Партнер ЕООД; Сдружение на завършилите Стопанския факултет на СУ.

Снимки от събитието