Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“

Проект BG16RFOP002-2.001-1289 има за цел да подобри производствения капацитет и експортния потенциал на „ТехноЛогика“ ЕАД чрез инвестиция във високотехнологично ИТ оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския и международния пазар.

В резултат от успешното изпълнение на проекта, „ТехноЛогика“ ЕАД очаква да постигне следните резултати:

• Постигане на по-висока производителност в следствие на внедрени нови технологии и оптимизирани производствени процеси;

• Намаляване на производствените разходи и повишаване на добавената стойност в крайния продукт;

• Оптимизиране на времето за усъвършенстване на процедурите за обновяване и развитие на системата за управление на човешките ресурси HeRMeS, като основна бизнес линия на „ТехноЛогика“ ЕАД;

• Постигане на достатъчен производствен капацитет, който да удовлетворява пазарните обеми на търсене;

• Създаване на технологична възможност за предлагане само на отделни процеси и процедури на системата за УЧР HeRMeS от даден клиент – навлизане в нова пазарна ниша на МСП в България и чужбина.

• Създаване на технологична възможност за предлагане на системата за УЧР HeRMeS като облачна услуга.

Проект „ТехноЛогика“ ЕАД – технологичен лидер в предлагането на облачни услуги за управление на човешките ресурси“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща стойност на проекта: 703 050,00 лв., от които 358 555,50 лв. европейско и 63 274,50 лв. национално съфинансиране.