Модулите за обучения и управление на представянето на служителите са водещ мотив за закупуване на интегриран HR софтуер

През последните години организациите инвестират значителни средства в информационни системи за управление на човешките ресурси, за да отговорят на динамиката на пазара на труда и очакванията на служителите си. ТехноЛогика вече 22 години развива собствено софтуерно решение, което покрива целия управленски цикъл, свързан с планирането, оценката, възнагражденията и развитието на човешкия капитал – HeRMeS®. Петя Димитрова е ръководител направление „Софтуер и услуги за УЧР“ в ТехноЛогика. Тя споделя какви са ползите от внедряването на HR софтуер и тенденциите в търсенето на определени функционалности.

Автоматизирането на кои процеси от управлението на човешкия капитал предизвиква най-голям интерес през последните години?

Ако преди 10 г. търсенето беше предимно към функционалности, автоматизиращи процесите по администриране и изчисляване възнагражденията, то към днешна дата над 95% от компаниите искат инструмент, с който да развият HR процеси, като обучение, оценка и развитие на човешките ресурси. В последните 5 години имаме засилен интерес към модулите “Обучения” и “Управление на представянето” на HeRMeS®, като обикновено те са и водещия мотив за закупуване на интегриран HR софтуер.

Според Вас на какво се дължи тази тенденция?

В работата ми опознавам най-добрите и прогресивни практики в развитието на служителите на частни и държавни организации. Интересът към автоматизиране на обученията и оценката на представянето е в отговор на потребността на работодателите от прозрачност и аналитичност.

При все повече наши клиенти наблюдаваме “изнасяне” на управлението на някои HR процеси извън специализираните отдели. Включването в него на служители от различни нива на йерархията е най-значимата промяна, която се постига с използването на функционалности за самообслужване – Self Services. Очевидните ползи за всички са оптимизиране на времето, прозрачност на информацията и проследимост.

Какви са ползите от внедряването на модул за обученията на служителите?

Използването на софтуер, с който могат да се следят изискванията, преминатите курсове и квалификации и да се определят нуждите от обучения на служителите, е силен мотивационен фактор за целия екип на компанията. На база на актуалната и надеждна информация за ключови показатели от системата, могат да се вземат аргументирани решения относно инвестициите в обучения и развитие на персонала.

В HeRMeS® планирането на дейностите по обучение се делегира на мениджърите чрез Self Service. Те предлагат курсове на служители си на индивидуално и групово ниво. Членовете на екипа могат сами да заявяват нуждата от допълнителни знания и умения в Self Service чрез календара с предстоящи обучителни събития, релевантни за тяхната позиция. Одобрението е автоматизирано и плановете се записват в индивидуалния картон на всеки. Нуждата от конкретно обучение се идентифицира и планира и след преминаване през процеса по оценяване на служителите.

HeRMeS® е предназначен за големи компании, а има ли инструмент за малки и средни организации?

Повечето решения за цялостно управление на човешките ресурси изискват съществен финансов и експертен ресурс. На база на опита с HeRMeS® в големи компании ТехноЛогика създаде HR продукт, предназначен за малки и средни предприятия – HeRMeS eXpress. Иновативното облачно решение се предлага като абонаментна услуга, без необходимост от големи и дългосрочни инвестиции.

HeRMeS eXpress предлага изпитани и ефективни практики под формата на работни процедури за HR екипа, мениджърите и служителите. Различните функционалности са реализирани на модулен принцип и могат да бъдат включвани поетапно в едно общо интегрирана система.