Информация за проект № BG16RFOP002-2.001-1289-C01

„Документация за избор на изпълнител/и с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1289-C01 с краен срок за подаване на оферти 30.11.2016 г.

1. Публична покана;
2. Образец на оферта;
3. Методика за оценка на офертите;
4. Изисквания към офертите;
5. Образец на договор по обособена позиция № 1;
6. Образец на договор по обособена позиция № 2;
7. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС 160/2016 г.