Управление на
организацията и
служителите

Независимо от типа на вашата организация, сферата на бизнес, размера и собствеността HeRMeS® ще ви предложи изцяло нов подход за управление на организационните и функционални структури, както и на личните и служебни данни на хората в екипа. Системата позволява лесни промени в организационната структура, които да я адаптират към непрекъснато променящата се бизнес среда.

Структури

Модулът е предназначен за изграждане на функционална организационна структура от бизнес обекти, която да осигури гладко обслужване на всички HR процеси. Прецизното подреждане на отделните елементи, администрирането на диференцирани нива на заплащането на труда и утвърденият брой назначения са част от характеристиките на модула, които помагат при извършване на дейности по преструктуриране.

Персонал

Модулът обхваща широк набор от функции, чрез които се регламентират и управляват отношенията на организацията със служителя – от неговото назначаване до напускането му. Поддържат се актуални номенклатури с основания, шаблони на документи, заповедни книги, експорти с уведомления и др. В досието на служителя се съдържа лична и служебна информация с неограничен брой прикачени документи.

Зачисляване на фирмени активи

Независимо дали говорим за нов стол, компютър, служебен автомобил или работно облекло, с модула лесно проследявате полагаемите и раздадените имущества, срока им на връщане и подмяна, и планирате следваща доставка и раздаване.Модул Зачисляване на фирмени активи осигурява лесен и удобен интерфейс за визуализиране и администриране на дейностите по окомплектоване и поддържане на информация заработните места, полагаемите и раздадени фирмени активи.

Свалете брошурата

Self-Service

Self-Service модулите позволяват на служителите да заявят HR услуги като промяна на лични данни, добавяне или смяна на допълнителни придобивки. Ръководителите имат непрекъснат достъп до ключови данни за хората в техния екип, както и възможност за участие на различни стъпки от процесите по назначение, одобрение на извънреден труд и промяна на работно време. 

HeRMeS напълно отговаря на очакванията, даже ги надвишава. Ползите, които виждаме всекидневно в работата ни, са изключително много и с удоволствие с помощта на вашите консултанти откриваме нови за нас възможности, които улесняват работата ни. Благодарности за неуморната работа на екипа ви въпреки голямото предизвикателство, което се оказа нашата голяма структура с толкова много териториални структури. Нашето мнение е, че вашият екип е изграден от професионалисти, които отлично познават сферата си на дейност и притежават способност да консултират и напътстват клиента при вземане на управленски решения.

Агенция за социално подпомагане

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®