Структуриране на възнагражденията

С HeRMeS® може да създавате и автоматизирате различни модели за възнаграждения, които напълно да отговарят на бизнес средата и характера на дейността на организацията. Обработвайте сигурно и прецизно множество плащания през месеца, сложни бонусни и комисионни системи, провизорни изчисления и преизчисления и генерирайте всички необходими отчетни документи и файлове.   

Възнаграждения и плащания

В модула структурирате индивидуалното възнаграждение на всеки служител, процесите по изчисляване на заплатите и генерирането на разнообразни аналитични справки и всички документи, които се изискват от българското трудово законодателство. А наличните интерфейси за комуникация с банкови и финансови системи и държавни институции значително ускоряват последващата обработка на  данните.

Стимули и комисиони

Модулът обслужва процеса на финансово стимулиране на служителите в организацията, като автоматизира сложни алгоритми и изчисления на данни от външни системи. Чрез поддържане на таблици-модели със зависимости, групирания и измерители е осигурено лесно сравнение на постигнатите резултати спрямо поставените цели и определяне на възнаграждението в зависимост от изпълнението им.

Бюджети

Модулът осигурява гъвкав инструмент за планиране и следене на разходите за заплати на персонала. Бизнес процесът позволява мениджърите да валидират и редактират автоматично генерирани предложения за очакваните разходи по служители, които се съхраняват като бюджетни версии. Налично е съпоставяне на планираните към реалните разходи и възможност за ревизиране на направения план в нови версии на бюджета.

Self-Service

Self-Service модулите осигуряват достъп на служителите до фишовете им с всички начисления и удръжки за изминалия месец, както и до историята на получените възнаграждения за определен от работодателя период назад. А ръководителите през своя Self-Service достъп могат активно да участват във формирането на гъвкавото заплащане на служителите в своя екип.

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®