Интегриране обмен на данни с други бизнес системи

HeRMeS® e отворена система и лесно обменя информация с другите бизнес системи на нашите клиенти – като ERP, счетоводни, контрол на достъпа, e-learning, активна директория и други. С интеграцията се гарантира своевременно постъпване на важна информация без забавяне и използване на допълнителен ресурс, както и без риск от технически грешки при ръчно въвеждане на данни.

Интеграция със система за контрол на достъпа

Модулът осъществява автоматичен трансфер и валидация на данните от ползваната система за контрол на достъпа. Позволява детайлен анализ на движението на персонала през вътрешните и външните портали за достъп, управлението на регламентирани и поглед над нерегламентирани влизания и излизания на служителите, както и съпоставяне на данните от порталите за достъп с вече въведените отсъствия в системата.

Интеграция с активна директория

Интеграцията на HeRMeS® с Microsoft активна директория улеснява и ускорява създаването, деактивирането и актуализирането на данни за текущите потребители. По предварително зададен алгоритъм се генерират потребителски имена, електронен адрес и първоначална парола за всяко новоназначено лице, които автоматично се подават към MS AD, където администратор определя съответните права за достъп до фирмените системи.

Управление на потребителите в активна директория

Модулът оптимизира процеса по създаване на нови, деактивиране на съществуващи и актуализиране на данни за настоящи потребители в активна директория на Microsoft. Водеща система за личните данни е HeRMeS®, a за промяна на потребителско име, парола и електронен адрес е активната директория. Синхронизирането на данните на служителите между двете системи намалява значително риска от грешки и пропуски.

Комуникации

Модулът позволява генериране на имейл съобщения до един или повече получатели при настъпването на определено събитие в HeRMeS® или след избор на потребител. Предлага и възможност за редактиране на съдържанието на съобщенията, като комбинира избран от потребителя статичен текст с богат набор полета като имена на служител, организационна единица, длъжност, позиция, дати и др.

Свалете брошурата

Елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия. Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година

Self-Service

„Комуникационни кампании“ надгражда модул „Комуникации“ и позволява лесно и бързо подготвяне и изпращане на персонализирани съобщения към всички или група служители с информация за планирани промени в организацията, мотивационни схеми, изплатени възнаграждения през годината, представяне на нови членове на екипа, организиране на фирмени събития и много други.

Заявка за назначаване

Групово подписване на заповеди

Допълнителни придобивки

Персонален архив

Извънреден труд

Удължено работно време

И още толкова Много предстои …

Научете повече за HeRMeS® и
останалите Бизнес процеси

Искате да имплементирате
HeRMeS®