Управление на идентичността

Системите за управление на идентичността осигуряват ефективно и надеждно управление и контрол на достъпа до необходимите масиви с данни и информация на съответните служители.

Те опростяват процеса на управление на идентичностите, като автоматизират управлението на правата на достъп и свързаните с това пароли през целия жизнен цикъл на един потребител:

  • Осигуряване на достъп до необходимите му системи и ресурси още от първия му работен ден;
  • Осигуряване на промяна на тези права през целия му жизнен цикъл на работа със системата;
  • Премахва правата му за достъп до системи и ресурси на организацията в момента на неговото напускане.

Системите за управление на идентичността имат четири основни функции:

  • Чиста и ясна идентичност – целта на тази функционалност е да се обхванат всички различи идентичности, използвани от даден потребител за работа с различните системи на една организация и да бъдат обединени в една обща. Така той ще бъде оторизиран да работи с всяка една от системите и ще бъдат проследявани действията му в тях.
  • Осигуряване на достъпа на потребителите до необходимите им системи и ресурси – обхваща както процеса на първоначална идентификация на потребителя (чрез смарт карти, биометрични данни или чрез логване през потребителски интерфейс) така и процеса на осигуряване на потребителя с необходимата му цифрова идентичност, за да достъпва различни услуги или ресурси.
  • Осигуряване на работа с услугите – много услуги, предлагани в една организация, изискват управление на самоличността, за да осигурят правилата и сценариите за тяхното предоставяне. Тази функционалност на системите за управление на идентичността определя каква информация за даден потребител трябва да бъде предоставяна на определена услуга. Защитава достъпа до чувствителна, за даден потребител информация от неоторизиран достъп, от зловредни или нежелани приложения.
  • Федериране на идентичностите – тази функционалност осигурява създаване на федерации от софтуерни системи, които изграждат „Кръг на доверие“. Това позволява на потребителите да получават достъп до услугите предоставени от която и да е система от федерацията, на базата на едно влизане, в която и да е от тях.

ТехноЛогика има експертиза и натрупан опит в изграждането на системи за управление на цифровите идентичности. Имплементирали сме няколко такива решения за защитата на системите и мрежите на свои клиенти.