Security Audit – IT Infrastructure and Application Security Audit

Основната цел на одита на сигурността е техническа оценка на защитеността на ИТ инфраструктурата на организацията – техните операционни системи, приложения и др. Одитът може да бъде извършван от:

  • Вътрешни одитори –  за по-малките компании ролята на вътрешен одитор може да бъде изпълнена от ИТ мениджър на високо ниво. Този служител е отговорен за изготвяне на надеждни одиторски доклади. По-големите компании имат специално обособени структури, с обучени и сертифицирани специалисти в областта на одитиране на сигурността на информационните системи
  • Външни одитори–  външни за фирмата организации. Може да бъде извършен от държавни администрации, например екип на Държавна агенция „Електронно управление“ или от компании, специализирани в одит и оценка на информационната сигурност. Тестването на сигурността от трети страни се извършва по предварително утвърдена между страните рамка и обхват на проверката.

Съществуват два основни типа одит:

  • Ръчен одит – одиторът интервюира служителите, извършва сканиране на информационната инфраструктура за наличие на уязвимости с ръчни инструменти. Оценява се физическия достъп до информационните системи и контрола на достъп до приложенията и операционните системи.
  • Автоматизиран одит – управлява от надежден софтуер и създава изчерпателни, персонализирани одиторски доклади. 

Екипът на ТехноЛогика има натрупан опит в извършването на одит на сигурността на използваните от потребителите ИТ инфраструктура и софтуерни приложения, по смисъла на чл. 34, ал. 1, т. 3 на „Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност“. Той използва както ръчни, така и автоматизирани инструменти за извършване на одити.