Резервиране на данните

Данните са един от най-критичните и ценни ресурси за организациите. Поради тази причина трябва да се отнасяме към тяхната защита с особено внимание. Резервирането на данните ги защитава от рисковете свързани със сривове в системите, повреди в хардуера, злонамерено изтриване на данни, природни стихии и др. Можем да предложим решения за резервиране на данните в няколко направления:

  • Резервиране на оперативните данни – чрез използване на RAID технологии или хиперконвергирани инфраструктури за защита на данните при отпадане на устройство за съхранение на данни.
  • Backup на данните – периодични копия на данните с кратък срок на съхранение, които са предназначени за възстановяването им в различни случаи на загуба на наличност или нарушаване на тяхната цялост. Локални или географски отдалечени.
  • Архивни копия – периодични копия на данните, предназначени за дългосрочно съхранение, най-често на отдалечено от центъра за данни място.

Най-висока ефективност на защитата на данните може да бъде получена единствено при използване на всички подходи едновременно.