PAM – Priviledged Account Management

Предоставя сигурна среда за работа на персонала с нужда от административен достъп. Осигурява централизирано сигурно съхранение на пароли и други атрибути за автентикация, както и автоматичната им смяна. Предоставяният достъп се контролира гранулярно, позволявайки достъп само до нужните на съответния администратор системи и функционалности в тях. Сигурността и проследимостта на действията на потребителите се постигат чрез подробен запис на сесиите, осъществени през решението, както и детайлни доклади за тях.