Годишно провизиране на отпуски

  • Провизиране на остатъци от платен годишен отпуск от минали години.
  • Провизиране на отпуски от текуща година, бъдещи разходи за бонуси, обезщетения и др.
  • Ежемесечно отчисляване на провизирани суми.