www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Business Intelligence & Data Warehouse решения на Oracle

Oracle BI

ТехноЛогика препоръчва и използва BI средствата на Oracle като световен лидер в областта на системите за управление и обработка на данни. Това гарантира на потребителите, че ще разполагат с една изключителна платформа за мониторинг и анализ на ключовите показатели в техния бизнес, както и с инструмент за генериране на нестандартни справки и отчети. 

Фамилията продукти Oracle BI включва няколко приложения:
Публикуване на информацията
Oracle BI Dashboards
Ad hoc анализи
Oracle BI Answers
Корпоративна отчетност
Oracle BI Publisher
Проактивен анализ
Oracle BI Delivers
Обработка на заявки за данни от бизнес потребители
Oracle BI Server
Описание, извличане, интегриране, трансформиране и зареждане на данни
Oracle Warehouse Builder
Oracle Data Integrator
Мобилност
Oracle BI Mobile
Анализи в реално време
Oracle OLAP, Essbase

Oracle Business Intelligence Server е основата на платформата Oracle BI. Приложението предоставя централизиран достъп до данните, независимо от тяхното физическо местоположение и начин на съхраняване в организацията. Чрез BI Server потребителите получават достъп до консолидирани данни от множество разнородни източници като: исторически данни от Data Warehouse системите; данни от оперативните системи в реално време; данни, съхранени в многомерни източници на данни като Oracle OLAP, SAP BW или Essbase; данни от Excel и XML файлове.

BI Server е мястото, където се интегрира информацията и се прилагат алгоритмите за изчисляване на бизнес показателите. Крайните потребители имат достъп до унифицирана, качествена и надеждна информация. BI Server предоставя възможност много и различни крайни приложения да достъпват и използват тази информация - BI Dashboards (информационни панели), ad hoc заявки, офис пакети, OLAP анализи и други уеб базирани приложения (J2EE и .NET).

Oracle Business Intelligence Dashboards предоставя на всеки аналитик интуитивен и интерактивен достъп до информация, която е динамично персонализирана съобразно индивидуалната роля и права на потребителя в организацията. Крайният потребител работи с актуални отчети, графики, таблици, пивот таблици, диаграми изцяло в уеб среда. Той разполага с пълни възможности за детайлизиране на информацията, навигация към други отчети, коригиране начина на представяне и взаимодействие с резултатите от отчетите.


Oracle BI Answers осигурява възможности за създаване и изпълнение на произволни заявки, в уеб среда. Крайният потребител използва логическо описание на информацията в термините на предметната област, в която работи. Oracle BI Answers предоставя интуитивен интерфейс за създаване на графики, пивот таблици и отчети. Генерираните отчети могат да се запазят, споделят, редактират, форматират и да бъдат вградени в персонализираното информационно табло на потребителя в Oracle BI Dashboards. В резултат на използването на Oracle BI Answers, бизнес потребителите получават едно по-високо ниво на самостоятелен достъп до необходимата им информация в интуитивна, напълно сигурна и контролирана от ИТ специалистите среда.

Oracle Business Intelligence Publisher е инструмент чрез който клиентите могат да съставят отчети в най-популярните формати (Word, Excel, PDF), като извличат информацията от произволни системи, използвайки базирана на XML стандарти технология. Шаблоните на документите се създават от бизнес потребителите в Еxcel, Word, PDF, XSL формат. Oracle BI Publisher поддържа цифрови подписи в PDF документи и е интегриран в BI Dashboards.


Oracle Business Intelligence Delivers е инструмент за дефиниране на проактивни действия и уведомления. Той предоставя възможност за наблюдение на работния процес и генерира уведомления за важни събития от него. Уведомленията могат да достигнат до потребителите по много различни информационни канали като: e-mail, виртуално информационното табло, уеб достъп през мобилни устройства и др.

Oracle BI Delivers включва изцяло уеб-базиран портал за създаване на уведомления за важни събития и абониране за получаване на отчети.


Oracle Business Intelligence Mobile дава възможност за извършване на анализи без връзка към корпоративната мрежа. От мобилни устройства като Apple iPhone и Apple iPad се предоставя пълната функционалност за преглеждане на информационни табла, получаване на уведомления и извършване на анализи.


Data Warehouse

За да работи пълноценно и коректно едно Business Intelligence приложение, то трябва да разполага с всички налични данни, които трябва да са изчистени от грешки и дублирани записи, добре структурирани и надеждно съхранени. 

Това се постига с използване на т.нар. „хранилища за данни“ (от анг. Data Warehouse). Те представляват склад за всички видове електронни данни, които съществуват в организацията. В този склад данните са предметно ориентирани, интегрирани (т.е. с регистрирани връзки между тях), исторически класифицирани и непроменяеми.

Складирането на данни става върху специален външен дисков масив или върху дисковете на един или няколко компютъра. Хранилището за данни предоставя средства и технологии за:

 • оптимизирано съхранение на данните с цел тяхното бързо и лесно предоставяне на бизнес потребителите при заявка;
 • извличане и трансформиране на данни за различни цели;
 • анализ и изследване в дълбочина (Data Mining).

Oracle е безспорен лидер в разработването на технологии за бази данни. Последната версия Oracle Database 11g предлага бързо, надеждно и сигурно изготвяне на отчети, аналитични справки и разрези на данните, което е резултат от:

 • изключителна производителност на приложението и големи възможности за скалируемост при изграждане на хранилища за данни;
 • улеснено управление на процеса по интегриране и зареждане на качествени данни в хранилището с помощта на Oracle Data Integrator Enterprise Edition;
 • подобрена производителност, безотказна работа и управляемост на данните в хранилището, посредством технология за разделяне (Partitioning) на големите таблици на сектори;
 • откриване на скрити модели и нови гледни точки за анализ на данните в хранилището, посредством Oracle Data Mining.

Полезна информация


Контакти:

Таня Стоянова
Ръководител екип
"Софтуерни разработки"

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 445 
е-mail: tstoyanova@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3


Връзки:

Сайт нa Oracle BI