www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика
Всяко успешно внедряване и развитие на ИТ система предполага специфични познания в различни области:
 • моделиране на бизнес процеси – информационните системи пресъздават реалните процеси в организацията с помощта на софтуерни, хардуерни и комуникационни средства. Колкото по-добре са описани различните процеси и връзките между тях, толкова по-бързо ще бъде внедрена системата, а след това ще работи по очаквания начин;
 • управление на проекти – осигуряване на планираното внедряване в рамките на предвидените срокове и бюджети;
 • изграждане на информационна инфраструктура (софтуер, хардуер и комуникации) – подбор на оптимална комбинация от продукти, която осигурява необходимата функционалност при оптимални разходи за покупка и поддръжка;
 • инсталиране, настройка и въвеждане в експлоатация на избраното софтуерно решение;
 • интеграция с други ИТ системи – в една организация обичайно работят няколко системи, които обслужват различни дейности. За целите на управлението, сигурността и ефективната дейност често се налага интеграцията на няколко системи посредством осигуряване на автоматичен обмен на данни между тях;
 • оптимизиране на системата – посредством наблюдение на работата в реални условия и анализ на натрупаната историческа информация могат да се дефинират области за подобрение и конкретни мерки за изпълнение;
 • развитие на системата – добавяне на функции или на цели нови модули, които са необходими за отразяване на промени в начина на работа на организацията.
Експертите на ТехноЛогика имат задълбочени познания и голям практически опит във всяка от изброените области по отношение на много широк кръг от бизнес софтуерни приложения – готови или създадени специално за клиент продукти. Използването на консултантски съвети на всеки етап от жизнения цикъл на една ИТ система спестява време, усилия и ресурси, и дава възможност за максимизиране на ползите от избраното софтуерно решение.

Полезна информация


Контакти:

Йонко Терзиев
Ръководител направление
"Разработка на софтуер"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.420 
е-mail: jterziev@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3

Борис Борчев
Ръководител направление
"Бизнес софтуер"

тел: +359 2 91 91 2 вътр.480
е-mail: bpm@technologica.com

1756 София
ул."Софийско поле" 3